De historie van schuttersgilde St. Jan.

Het Schuttersgilde St. Jan is vermoedelijk omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert het gilde dit jaartal in zijn vaandel en vierde het in 1965 zijn 400-jarig bestaan. Er is helaas maar weinig bronnenmateriaal over het gilde bewaard. In 1618, 1719, 1863 en 1966 is het gildereglement herzien. Het Gasselse Schuttersgilde St. Jan is een van de zeldzame gilden die niet in de vorige eeuw zijn heropgericht, maar een ononderbroken traditie kent.

Het Schuttersgilde St. Jan kon een levende vereniging blijven doordat het zich voortdurend aan de tijd aanpaste. Dat blijkt al uit de regelmatige vernieuwingen van het reglement, maar het werd weer eens heel duidelijk in de jaren '50 van de vorige eeuw. Net zoals de meeste gilden die toen nog bestonden (en dat waren er niet zoveel), hadden de gildebroeders van Sint Jan geen aparte uniformen of gildekleding voor openbare manifestaties. Dat veranderde in oktober 1955. Men had bedacht dat het leuk zou zijn zicht voortaan in historische kostuums te hullen. Om de pakken te bekostigen hield men een fancy-fair in het gemeenschapshuis. Dat werd een daverend succes en zo kon op 19 mei 1957 het gilde zijn nieuwe tenue presenteren. Meteen viel het Schuttersgilde St. Jan bij festiviteiten met enige regelmaat in de prijzen. Andere schuttersgilden gingen dit succesvolle voorbeeld snel achterna.

Het nieuwe kostuum van het Sint-Jansgilde was een ontwerp van de heren Jhr. Van Rijckevorsel en J. van de Mortel uit 1956. De kleuren zijn die van de patroonheilige Sint-Jan en de Heilige Maagd Maria.

Het jaar 1957 was niet alleen het jaar waarin het gilde zich in een nieuw tenue stak. Het gilde ondernam nog andere vernieuwende activiteiten: het richtte namelijk een tamboerkorps op, dat al spoedig uitgroeide tot een drumband die overal op concoursen prijzen in de wacht wist te slepen. Voortaan werd het gilde begeleid door zijn eigen tamboerkorps.

Op 2 mei 1965 vierde Gassel het 400-jarig jubileum van het gilde op grootse wijze. De Gelderlander kopte al op 27 april 1965: “Op 2 mei herleven de Middeleeuwen in Gassel”. De krant beschreef het gildefeest later in geuren en kleuren: "Het roeren der trommels en het zwaaien der veelkleurige vendels heeft velen naar de kleine dorpskom van Gassel geleid. Het was warm die dag. Het geurde naar frituurvet en gebakken vis.

Honderden en honderden personen flaneerden door het dorp. Op gezette tijden was de bel van de draaimolen te horen. Op het sportveld betwistten gildebroeders elkaar om de hoogste eer. Het zilver blonk onder de blauwe hemel..."

Het 450-jarig jubileum zal eveneens op grootse wijze gevierd worden in 2015 met weer een gildefeest. Hiervoor afgaand zijn de kostuums vervangen tijdens de zomergildedag in 2014. Zodat het gilde er weer verzorgd en netjes bij staat tijdens hun jubileum. Gekozen is voor een zelfde kostuum. Historisch en wordt eigenlijk als een mooi geheel gezien.

De historie van de gilde algemeen                                        Terug